พ.ค.
29

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุน

 

 

พ.ค.
29

โครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

พ.ค.
29

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

พ.ค.
29

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี

Read the rest of this entry »

พ.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

พ.ค.
27

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษา 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา เพื่อสร้างเสริมทักษะปฎิบัติโดยเน้นให้นักศึกษาปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ วิทยาการให้ความรู้โดย คุณอุไรวรรณ อุดมสินค้า ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 70 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

Read the rest of this entry »

พ.ค.
23

โครงการพัฒนากำลังคนด้านการสำรวจและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การพัฒนากำลังคนด้านการสำรวจและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า” วิทยาการให้ความรู้โดย Mr.Hong YU จาก School of Life Science Yunan University เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

    

Read the rest of this entry »

พ.ค.
22

บรรยายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ล

Prof. Seiichi OSHITA จาก The University of Tokyo เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ล ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Read the rest of this entry »

พ.ค.
17

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์

ประกาศ1และรายงานขอจ้าง62

ราคากลาง

พ.ค.
17

อมรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning

คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning” วิทยากรให้ความรู้โดย ดร.นิพนธ์ บริเวธานนท์ และอาจารย์สิริกัญญา มณีนิล เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร CKC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

       

Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts